POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stowarzyszenie Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny (dalej zwane Stowarzyszeniem) będące właścicielem portalu www.pobf.pl przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych oraz zgodności ich przetwarzania z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO. Traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób wskazany w tej Polityce Prywatności oraz zgodnie z prawem ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

W tej Polityce Prywatności informujemy Cię, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług elektronicznych.

Polityka zawiera szereg informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie, w tym m.in.:

 1. określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi Stowarzyszenie;
 2. wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego Stowarzyszenie gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
 3. wyjaśnia, kiedy i dlaczego Stowarzyszenie będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami;
 4. wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś:

 1. użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Klienta i korzystającym z usług oferowanych w związku z założeniem konta;
 2. użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, tj. korzystającym z Serwisu w celach niewymagających rejestracji, jak przesłanie formularza kontaktowego;

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).

Portal zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Równocześnie zachęca, aby po przejściu na stronę internetową innego Administratora zapoznać się z jego polityką prywatności oraz zasadami stosowania plików cookies. W przypadku ww. dokumentów, zalecamy kontakt z Administratorem, w celu uzyskania informacji na ten temat.

Ogólne informację dotyczące polityki prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem danych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam osobiście, drogą mailową, telefoniczną lub pocztową, a także poprzez formularz kontaktowy, jak również w związku z dokonywaniem wpłat darowizn na konto bankowe, jest Stowarzyszenie Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny, adres: Olchowiec 46, 38-710 Czarna (dalej „Stowarzyszenie” lub „ POBF”).

Czym są dane osobowe i co możemy do nich zaliczyć ?

Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W jej skład wchodzą wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. imię i nazwisko, adres email, lub adres zamieszkania. Z drugiej strony informacje które nie mogą być z Tobą powiązane (np. dane statystyczne o ilości użytkowników serwisu) nie stanowią danych osobowych.

Co do zasady, korzystanie z naszych usług elektronicznych nie wymaga ujawniania przez Ciebie tożsamości lub dostarczania danych osobowych. W takich przypadkach zbieramy wyłącznie informacje dotyczące korzystania z naszej usługi elektronicznej. Jednocześnie korzystanie z niektórych z naszych usług wymaga zebrania Twoich danych osobowych. Takie dane będą, co do zasady, przetwarzane w celu korzystania z takiej usługi elektronicznej, w szczególności w celu dostarczenia zamówionych informacji. Konieczne jest przekazanie wyłącznie danych osobowych niezbędnych do przetwarzania. Dodatkowo mogą być przekazane dobrowolnie dodatkowe informacje. W każdym przypadku informujemy, czy wypełnienie danego pola jest niezbędne, czy też może być wypełnione dobrowolnie. Szczegółowe informacje znajdziesz w odpowiednich sekcjach tej Polityki Prywatności.

W związku z korzystaniem z naszej usługi elektronicznej nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.

Jaki są cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 1. przyjęcia i zaksięgowania darowizny dokonanej przez Ciebie w związku z prowadzoną przez Stowarzyszenie zbiórką na rzecz poszczególnych podopiecznych/podopiecznego ewentualnie przekazania Tobie mailowych powiadomień dotyczących zbiórki, którą wsparłeś oraz wydania Tobie potwierdzenia o dokonaniu darowizny do celów podatkowych,
 2. kontaktowania się z Tobą w celu prowadzenia z Tobą rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub pocztowej związanej ze sprawami dotyczącymi prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, np. w celu odpowiadania na Twoje zapytania, czy w celu podejmowania działań zmierzających do zawarcia stosownych umów, porozumień, czynienia ustaleń dotyczących współpracy,
 3. przyjęcia informacji o osobach, które przekazały Stowarzyszeniu 1% podatku,
 4. przekazywania Tobie subskrybowanego newslettera;
 5. zapisywania danych w plikach cookies.

I DAROWIZNY

 1. Zakres danych: w przypadku dokonania przez Ciebie darowizny na rzecz Stowarzyszenia da jej dostęp do Twoich danych osobowych powiązanych z dokonaną przez Ciebie darowizną i wskazanych w przelewie, mogą to być takie dane jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, adres pocztowy, adres email, telefon. Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie przez Ciebie darowizny we wskazany wyżej sposób.
 2. Podstawa prawna: przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przyjąć i zaksięgować dokonaną przez Ciebie darowiznę oraz wypełnić ciążące na Stowarzyszeniu obowiązki prawne, wynikające w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b) i c).
 3. Powiadomienia e-mail, obejmujące informacje o wsparciu przez Ciebie danej zbiórki (podziękowanie) oraz informacje dotyczące zbiórki, którą wsparłeś, przekazujemy na podstawie Twojej zgody, jeżeli ją udzielisz. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. a). Potwierdzenia otrzymanych darowizn Stowarzyszene przesyła darczyńcom, na ich życzenie, aby umożliwić im odliczenie dokonanej darowizny od dochodu, zgodnie z przepisami podatkowymi.
 4. Okresy przechowywania danych:

Dane osobowe objęte dowodami rachunkowymi i księgowymi są przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych. Dane przetwarzane w celu przekazywania powiadomień emaliowych będziemy przetwarzać przez czas trwania zbiórki, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

II KONTAKTOWANIE SIĘ W CELACH ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI DOTYCZĄCYMI PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE DZIAŁALNOŚCI

 1. Zakres danych: dane niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu, w zależności od tego w jaki sposób się z Tobą kontaktujemy będą to takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres email, adres pocztowy. Jeżeli rozmowy obejmują ustalenia mające na celu zawarcie z Tobą umowy, porozumienia lub poczynienia innych wiążących dla obu stron ustaleń dodatkowo będziemy przetwarzać dane wymagane przy tego rodzaju czynności tj. NIP, regon, numer KRS. Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe ani skontaktowanie się z Tobą ani zawarcie z Tobą umowy.
 2. Podstawa prawna: w zakresie przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie (poprzez formularz, email, telefon, pocztę) podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f. Twoje dane będą̨ przetwarzane nie dłużej, niż̇ jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.
 3. W zakresie przetwarzania danych w celu zawarcia z Tobą umowy, porozumienia lub poczynienia innych wiążących dla obu stron ustaleń podstawą będzie konieczność podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b). Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania umów i rozliczeń po ich zakończeniu, a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych, w przypadku konieczności przetwarzania danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.

III. PRZEKAZANIE 1 % PODATKU

Otrzymujemy od właściwego organu podatkowego Twoje dane, jeśli przekazałeś nam kwotę 1% należnego podatku i zaznaczyłeś w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane, nie wyrażaj zgody na ich przekazywanie przy rozliczeniu podatku.

 1. Zakres danych: imię i nazwisko, adres, inne dane kontaktowe (np. email, nr tel.), wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), inne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1% (np. cel szczegółowy).
 2. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora polegający, m.in. na przesłaniu podziękowań dla darczyńców. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f).
 3. Okres przechowywania danych: Ponieważ dane te są zawarte w dokumentach podatkowych, przechowujemy je przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku.

IV NEWSLETTER

 1. Zakres danych: adres email, numer IP, a także informacje o aktywności subskrybenta newslettera Stowarzyszenia, tzn. data zapisania się na newslettera, informacje o otrzymanych przez subskrybenta newsletterach, otwarciu przez subskrybenta newslettera oraz o kliknięciu przez niego w link zamieszczony w newsletterze. Podanie przez Ciebie adresu email jest dobrowolne, ale jego niepodanie uniemożliwia dopisanie się do listy subskrybentów naszego newslettera. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby tego dokonać należy wysłać e-mail o tytule „REZYGNACJA” na adres kontakt@pobf.pl
 2. Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przekazywaniu Tobie newslettera Stowarzyszenia, zawierającego informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością oraz analizie, czy newsletter spełnia Twoje oczekiwania, np. czy skorzystałeś z zamieszczonych w nim linków. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Okres przechowywania danych: do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera Stowarzszyenia lub zakończenia wydawania przez Stowarzyszenie tego newslettera.

V COOKIES

 1. Na stronach portalu www.pobf.pl wykorzystujemy pliki tekstowe określane mianem plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości podstron do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych, aby pomóc nam w dostosowywaniu struktury, funkcjonalności i zawartości serwisu. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Strona www.pobf.pl nie wymaga akceptacji ciasteczek, jednak ich akceptacja pozwoli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu. W każdej chwili możesz zmienić w swojej przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, w tym również je zablokować, niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Sposób blokowania lub kasowania tych plików różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Wykorzystanie cookies

 1. W ramach naszego serwisu, podobnie jak wiele serwisów stron internetowych, wykorzystujemy cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane przez Twoje urządzenie końcowe oraz które zawierają ustawienia i dane wykorzystywane w ramach świadczenia naszej usługi elektronicznej. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której został on przesłany oraz informację o czasie przechowywania pliku, wraz z alfanumerycznym identyfikatorem.
 2. Cookies pozwalają nam rozpoznać Twoje urządzenie oraz udostępnić wszelkie konfiguracje. Cookies umożliwiają nam ulepszać nasze usługi oraz dostosowywać je do Twoich oczekiwań. To również jest objęte naszym prawnie uzasadnionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 3. Wykorzystywane przez nas cookies stanowią tzw. cookies sesyjne, które są usuwane automatycznie po zamknięciu sesji przeglądarki. W szczególnych przypadkach, cookies mogą być także przechowywane dłużej, tak aby Twoje preferencje i konfiguracje były aktywne podczas Twojej kolejnej wizyty w naszym serwisie.
 4. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Możesz jednak wyłączyć przechowywanie plików cookies lub ustawić przeglądarkę, aby otrzymywać informację za każdym razem, kiedy są przesyłane pliki cookies. Możliwe jest także usunięcie już przechowywanych plików cookies poprzez ustawienia Twojej przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w przypadku usunięcia plików cookies lub zablokowania ich przechowywania, korzystanie z naszych usług może być utrudnione lub niemożliwe.

Niezbędne cookies techniczne

 1. Wiele z plików cookies jest technicznie niezbędnych w celu umożliwienia Ci korzystania z naszych usług elektronicznych. W ramach tego rodzaju cookies, zbieramy i przechowujemy następujące rodzaje informacji:
 • ustawienia dotyczące języka
 • ustawienia wyszukiwania
 • zawartość formularza kontaktowego
 • zawartość formularza subskrypcji newsletter
 • zawartość formularza rejestracyjnego
 • zawartość formularza konkursowego
 • zawartość formularza aplikacyjnego
 • zawartość formularza zamówienia
 • informacje do identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika
 • produkty w koszyku na zakupy
 • dane o lokalizacji, o ile serwis ma dostęp do lokalizacji
 1. Pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojego urządzenia i natychmiastowe udostępnienie wszelkich wstępnych ustawień konfiguracyjnych. Pliki cookies pomagają nam ulepszać nasz serwis, a także umożliwiają nam oferowanie lepszej i przyjaznej dla użytkownika usługi. Korzystanie z plików cookies jest również konieczne w celu ułatwienia korzystania z naszych usług elektronicznych. Niektóre funkcje mogą być oferowane tylko za pomocą plików cookies. Dotyczą one wyszukiwania, korzystania z formularza kontaktowego, formularza subskrypcji newslettera, formularza rejestracyjnego, formularza konkursowego, formularza aplikacyjnego, składania zamówień, korzystania z konta klienta i koszyka zakupów. Stanowi to również nasz uzasadniony interes w odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania danych za pomocą plików cookies zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cookies analityczne

 1. Ponadto w naszym serwisie korzystamy z tzw. analitycznych plików cookies, które umożliwiają nam analizę zachowania użytkownika. Twoje dane zbierane za pomocą plików cookies są pseudonimizowane, dzięki czemu nie można ich przypisać do wybranego użytkownika.
 2. Używamy analitycznych plików cookies, aby ulepszać i zoptymalizować jakość naszych usług elektronicznych, a także badać i poprawić łatwość ich znalezienia. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący podstawy prawnej przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. W celu analizy zachowań użytkowników w wyżej wskazanym zakresie, używamy wymienionych poniżej programów, które z kolei wykorzystują pliki cookies na opisanych tutaj zasadach.

VI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane są przechowywane przez nas na specjalnie zabezpieczonych serwerach w Unii Europejskiej. Poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczają one Twoje dane przed utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem. Dostęp do Twoich danych mają wyłącznie upoważnione osoby. Są one odpowiedzialne za obsługę techniczną, handlową lub wydawniczą serwerów. Pomimo regularnego nadzoru, nie jest jednak możliwe zapewnienie całkowitej ochrony przed wszelkimi ryzykami. Twoje dane są przekazywane przez Internet w formie zaszyfrowanej. W tym celu wykorzystujemy protokół SSL (Secure Socket Layer) dla transmisji danych.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

 1. Zasadniczo wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu wykonania zamówionych przez Ciebie usług. Jeżeli w związku z wykonywaną usługa musimy współpracować z zewnętrznymi partnerami, ich dostęp do danych jest ograniczony wyłącznie do tego celu. Poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniamy zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz wymagamy wdrożenia analogicznych zabezpieczeń przez naszych zewnętrznych podwykonawców. W związku z tym, iż prowadzenie działalności przez Stowarzyszenie wymaga korzystania z usług wyspecjalizowanych podmiotów Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym takie usługi na rzecz Stowarzyszenia tj. usługi IT, usługi księgowo płacowe, prawne, audytowi, bankowe, hostingowi, pocztowe, kurierskie. Podmioty te, o ile przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z nami umów powierzenia i na równi ze Stowarzyszeniem są zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane udostępniamy także w niezbędnym zakresie pracownikom i współpracownikom Stowarzyszenia oraz jej wolontariuszom. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym.

Poza tym, nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, w szczególności w celach reklamowych, bez Twojej wyraźnej zgody. Twoje dane mogą być przekazane wyłącznie w przypadkach, w których wyraziłeś na to zgodę lub kiedy będziemy do tego uprawnieni lub zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów lub decyzji uprawnionych organów lub sądów. Może to obejmować w szczególności dostarczenie informacji w związku z toczącym się postępowaniem karnym, w celu zapobiegnięcia niebezpieczeństwu lub dla dochodzenia praw własności intelektualnej.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W przypadkach w których uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na konieczność wykonania umowy lub w ramach quasi-umownego stosunku, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Inną podstawę przetwarzania danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit f) RODO, jeśli przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub stron trzecich i jednocześnie Twoje interesy, prawa podstawowe i wolności nie wymagają ochrony Twoich danych osobowych.

W zakresie tej Polityki Prywatności zawsze wskazujemy na prawną podstawę wykorzystywaną do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje uprawnienia – usunięcie danych i okres retencji

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię.
 3. Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych, tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody.
 4. Możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne.
 5. W związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego.
 6. W przypadkach określonych prawem, np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/-aś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
 7. Możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Ci w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG

 1. Informacje o Twoim urządzeniu

Podczas każdej wizyty w naszym serwisie, niezależnie od tego, czy została dokonana rejestracja, zbieramy następujące informacje o Twoim urządzeniu końcowym: adres IP, zapytanie z Twojej przeglądarki, oraz czas zapytania. Dodatkowo status i zakres danych przesyłanych w ramach tego zapytania podlega zapisowi. Zbierane są także informacje o urządzeniu, i jego systemie operacyjnym, jak i wersji przeglądarki. Zbieramy także informacje o adresie strony internetowej, z której zostało wysłane zapytanie. Adres IP Twojego urządzenia będzie przechowywane wyłącznie przez czas korzystania z usługi elektronicznej, a po jej zakończeniu zostanie usunięty lub poddany anonimizacji poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas.

Dane te wykorzystujemy dla obsługi naszego serwisu, w szczególności w celu wykrywania i usuwania wszelkich usterek, dostarczania usługi elektronicznej, a także wprowadzania poprawek i ulepszeń. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który stanowi naszą prawną podstawę przetwarzania.

 1. Mapy Google

W ramach naszego serwisu wykorzystujemy usługę Map Google udostępnianą za pomocą interfejsu. Usługa ta dostarczana jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (“Google”).

W celu korzystania z usługi Map Google niezbędne jest przechowywanie Twojego adresu IP. Informacja ta, co do zasady, będzie przekazywana na serwery Google w USA, gdzie będzie następnie przechowywana. Administrator tego serwisu nie ma wpływu na to przekazywanie danych.

Wykorzystujemy usługę Map Google w celu ułatwienia Ci wyszukania informacji o lokalizacjach, na które powołujemy się w ramach naszych usług. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który stanowi równocześnie prawną podstawę korzystania z Map Google.

Więcej informacji o wykorzystaniu z danych użytkowników przez Google znajdziesz w polityce prywatności:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl .

 1. Adobe Analytics

Wykorzystujemy aplikację Adobe Analytics. Zakres przetwarzania jest analogiczny, jak w przypadku usługi Google Analytics. W związku z tym przechowywane są dane dotyczące zachowania użytkownika, w szczególności dane dotyczące źródła połączenia i liczby wyświetleń stron. Ponadto, dane takie jak płeć, rok urodzenia lub kod pocztowy są gromadzone w sposób zanonimizowany, bez możliwości ich powiązania z Tobą. Nie można połączyć tych danych z Twoimi innymi danymi osobowymi (np. imieniem lub adresem). Ponadto adres IP twojego urządzenia nie będzie przetwarzany przez Adobe Systems, ale będzie przechowywany jedynie w skróconej formie. Zebrane dane są przetwarzane przez Adobe Systems na terenie Unii Europejskiej.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych w Adobe Systems, a także politykę prywatności znajdziesz pod adresem http://www.adobe.com/pl/privacy.html. Masz również prawo sprzeciwić się zapisaniu danych dotyczących użytkowania, a także tworzeniu takich pseudonimowych profili (opt-out). Możesz zgłosić sprzeciw na stronie Adobe. Informacje na temat funkcji plików cookie i możliwości rezygnacji z usługi Adobe Analytics znajdują się pod następującym linkiem: http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html

W naszej opinii, ze względu na wdrożone mechanizmy ochronne (anonimizacja, możliwość wyrażenia sprzeciwu), przetwarzanie danych w celu optymalizacji naszej usługi elektronicznej, jest objęte naszym prawnie uzasadnionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

VIII ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może zostać zmieniona przez Stowarzyszenie, między innymi w celu uwzględnienia zmian w prawie, postępu technologicznego, zmian w zakresie prowadzonej działalności lub nowych usług. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą sygnalizowane przez Stowarzyszenie poprzez umieszczenie stosownej informacji w Witrynie. W przypadku zmian o charakterze istotnym Stowarzyszenie ma prawo informować o nich również w inny sposób (na przykład drogą mailową).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszej witryny oraz przetwarzania danych przez Stowarzyszenie i nie może być rozszerzana na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie, z którymi Użytkownik kontaktuje się za pośrednictwem podanego linku przez podmioty, z którymi Stowarzyszenie współpracuję, aby dostarczyć Użytkownikowi zamawiane usługi, ani też przez podmioty uzyskujące dostęp do informacji, dotyczących Użytkownika przez Witrynę. Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opisane powyżej dalsze przetwarzanie danych.

 

 

 

.

No products in the cart.